top of page

Privacy beleid

Dit Privacybeleid gaat uit van Cadocial BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Boomgaard 10, 1702 Dilbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0664.626.875, hierna ‘Cadocial’ genoemd.

 

Cadocial vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld. 

 

Huidig Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de navolgende nationale wetgeving.

 

Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de website van Cadocial, hierna de ‘Website’ genoemd. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan de Website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen aan dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de inhoud van de Privacybeleid te consulteren.

 

Voorts is dit Privacybeleid enkel van toepassing op de Website van Cadocial. Indien op de Website linken naar andere websites staan, is op deze andere websites een eigen privacybeleid van toepassing. Cadocial is niet aansprakelijk voor de privacymaatregelen en/of de inhoud van deze websites. Cadocial raadt daarom aan om ook het privacybeleid van deze andere website te raadplegen. 

 

 1. Identificatie

Cadocial BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Boomgaard 10, 1702 Dilbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0664.626.875.

 

E-mailadres: cado@cadocial.be

Telefoonnummer : 0473/92.37.39

 

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Cadocial verzamelt de persoonsgegevens die haar door haar klanten en gebruikers werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Cadocial verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer)

 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies, IP adres)

 

 1. Rechtsgrond

Algemene doeleinden

Cadocial verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Identificatiegegevens: worden verwerkt zodat Cadocial haar diensten aan de klant kan verstrekken, of vragen van gebruikers, die haar via de Website of per e-mail worden gesteld, te kunnen beantwoorden.

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

 

 • Elektronische identificatiegegevens: worden verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren.

Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst de uitdrukkelijke toestemming van de klant en/of gebruiker worden gevraagd. 

 

 1. Rechten

De rechten van de klanten en gebruikers van de website (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,

 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,

 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,

 • Vragen dat de persoonsgegevens worden verwijderd,

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),

 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Indien je jouw toestemming intrekt, dan zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je de toestemming hebt ingetrokken. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht die rust op Cadocial, of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen worden uitgevoerd (zoals de verwerkingen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst), of de verwerkingen die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar cado@cadocial.be.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos. Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien dit bijvoorbeeld indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op Cadocial.

Indien je denkt dat Cadocial jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je hier. Het op te geven e-mailadres is cado@cadocial.be

Echter vragen we jou om in eerste instantie bij Cadocial te informeren via cado@cadocial.be of telefonisch 0473/92.37.39. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden eenvoudig opgelost kunnen worden.

 

 1. Bewaringstermijn gegevens 

Cadocial bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder artikel III.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Cadocial de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar. 

 

 1. Beveiliging gegevens

Cadocial neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en de mogelijke risico’s voor de betrokken rechten. 

De website van Cadocial is beveiligd door een SSL-certificaat

Indien de klant de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met Cadocial via cado@cadocial.be.

 

 1. Delen van de gegevens met derden 

Cadocial zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Cadocial garandeert de beveiliging van de gegevens in hoofde van haar medewerkers, aangestelden en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers, aangestelden en onderaannemers van Cadocial gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

Indien het noodzakelijk is dat Cadocial in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Cadocial de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Cadocial hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en/of (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

In geen enkel geval zal Cadocial jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.


 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en vragen 

 

Jouw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Caroline De Clercq, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit privacybeleid. 

 

E-mail : cado@cadocial.be

Tel nr.: 0473/92.37.39

 

Versie april 2024

Contact 

Cado De Clercq

0473/92.37.39

cado@cadocial.be

 • Instagram
 • Facebook
 • Black LinkedIn Icon

vrolijke noot in je KMO

bottom of page