top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Versie april 2024

Artikel 1. Algemeen en definities

  1. Cadocial BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Boomgaard 10, 1702 Dilbeek,  ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.626.875, rechtgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Caroline De Clercq (hierna “Cadocial” genoemd) 

 

E-mailadres: cado@cadocial.be

Telefoonnummer : 0473/92.37.39

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Dienst(en): digitale marketing strategie, content creatie, online advertising, e-mail marketing, fotografie en grafisch ontwerp, website ontwikkeling en opleiding en advies met betrekking tot digitale marketing in de meest ruime zin

(3) Dienstverlener: Cadocial, of een door Cadocial aangestelde derde

(4) Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met Cadocial en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt

(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van Cadocial (via website, sociale media of e-mail)

(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Cadocial en de Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant 

(7) Partijen: Cadocial en de Klant samen

(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een (aangetekend) schrijven waar nodig

(9) Website: cadocial.be

Artikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

2.1 Elke Overeenkomst, van welke aard ook, tussen Cadocial en de Klant wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

De Offerte en de Algemene Voorwaarden alsook de finale Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen steeds een ondeelbaar geheel.

2.2 Het aankopen van een  Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant doet daarbij uitdrukkelijk afstand van zijn/haar eigen algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 Cadocial is door de aard van de Diensten gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en de regels van de kunst haar opdrachten vervullen en Diensten verlenen. 

3.2 Van de Klant wordt verwacht dat zij Cadocial stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst. 

3.3 Cadocial mag haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen, of enige andere wezenlijke verplichting (zoals het tijdig en correct aanleveren van de vereiste informatie) niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 Cadocial kan bij het vervullen van de Diensten een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen en zijn slechts geldig ten aanzien van de Klant tot wie ze zijn gericht.

5.2 Indien de Klant een beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, zullen deze het voorwerp uitmaken van nieuwe onderhandelingen en dient een nieuwe Offerte te worden opgesteld, aan de alsdan geldende tarieven en prijzen.  

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Cadocial zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de prijs zoals bepaald in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. 

De prijs vermeld in de Offerte is steeds exclusief BTW en andere lasten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

6.2 Na het afsluiten van de Overeenkomst voor de levering van Diensten en voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening, stelt Cadocial een voorschotfactuur op gelijk aan vijftig procent (50%) van het totaalbedrag. De uitvoering van de Diensten zal pas een aanvang nemen na ontvangst van de volledige betaling van voormelde voorschotfactuur. 

Cadocial zal het resterende bedrag factureren zoals bepaald in de Offerte of de Overeenkomst.

Elke factuur uitgaande van Cadocial is betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

6.3 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden zoals bepaald in art. 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, aan de alsdan geldende prijzen en tarieven.

6.4 De prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Klant verschuldigd. 

Het mogelijks niet (tijdig) kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan informatie of feedback van de Klant kan geenszins aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid in hoofde van Cadocial. Evenmin kan dit aanleiding geven tot enige vorm van prijsvermindering. De eventuele gevolgen die uit de vertraging kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Klant.  Wanneer de Klant niet of niet tijdig de nodige correcte informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Cadocial vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt of bemoeilijkt wordt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten integraal voor rekening van de Klant.

6.5 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk en met redenen omkleed te protesteren binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Klant vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de gehele factuur niet op. 

6.6 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling  van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro, onverminderd het recht van Cadocial om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Alle kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant. 

Daarenboven komen alle door Cadocial toegestane kortingen, promoties, of enig ander voordeel, waaronder – doch niet beperkt – de mogelijkheid tot gespreide betaling, onmiddellijk te vervallen indien de Klant zijn/haar betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt.

6.7 Daarnaast is Cadocial bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle Diensten voor de Klant op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. 

6.8 Ingevolge artikel 261 WIB 92, wordt de Klant aangeduid als de schuldenaar van de roerende voorheffing verschuldigd op het gedeelte van de Offerte, toe te wijzen aan de overdracht van de auteursrechten, en verplicht zich ertoe deze aan de bron in te houden, en het wettelijke kostenforfait van art. 4 KB/WIB 92 toe te passen. Cadocial houdt zich voor deze opsplitsing tevens te vermelden op de factuur.

6.9 Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Klant is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop de Klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover Cadocial.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

7.1  Met uitzondering van content creatie is de Overeenkomst van bepaalde duur. De Overeenkomst strekt tot uitvoering van de tussen Partijen overeengekomen Diensten. Deze Overeenkomst van bepaalde duur kan door de Klant niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde prijs in de Offerte of de Overeenkomst. 

7.2 De Overeenkomst tot het uitvoeren van content creatie is van onbepaalde duur en kan door Partijen Schriftelijk worden opgezegd, mits het respecteren van een opzegtermijn gelijk aan twee (2) maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving daartoe. 

7.3 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen veertien (14) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. 

Indien de Klant de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Cadocial om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale prijs zoals opgenomen in de Offerte of de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Klant. 

Artikel 8. Werkwijze en Leveringstermijn

Diensten

8.1 Een 1 op 1 afspraak kan in principe niet worden verplaatst, tenzij mits kennisgeving uiterlijk 72 uur voor aanvang van de afspraak. Partijen zullen in dat geval in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen. 

Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verplaatst of de afspraak niet verplaatst binnen de voormelde termijn, zal deze afspraak aan de Klant alsnog worden aangerekend. 

8.2 Teneinde Cadocial toe te laten de Diensten tijdig en correct op te leveren, verwacht Cadocial een actieve medewerking van de Klant. Cadocial zal een tijdslijn aan de Klant meedelen, met daarin de taken en respectievelijke termijnen voor elk van de Partijen. De Klant verbindt er zich toe alle nuttige en noodzakelijke informatie en/of feedback tijdig aan Cadocial over te maken. Indien de niet-tijdige aanlevering van correcte informatie, of de aanlevering van foutieve of onduidelijke informatie de oorzaak zou zijn van een niet correcte of niet tijdige oplevering door Cadocial, dan kan Cadocial daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld door de Klant. Eventuele meerwerken of noodzakelijke aanpassingen ingevolge niet-correcte, onduidelijke of niet-tijdige aanlevering van informatie of feedback door de Klant, zijn uitsluitend ten laste van de Klant en zullen in regie, aan de alsdan geldende tarieven, worden aangerekend. 

8.3 De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Cadocial verbindt er zich evenwel toe om eventuele vertragingen zo snel als mogelijk aan de Klant te melden. Het overschrijden van de vooropgestelde termijn – om welke reden dan ook - doet geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering in hoofde van de Klant ontstaan en kan geenszins de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen tot gevolg hebben. 

8.4 Cadocial heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Klant verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn.

8.5 Situaties van overmacht (artikel 9) verlengen in ieder geval de leveringstermijn.

8.6 Indien Partijen in afwijking van deze Algemene Voorwaarden een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, zal deze termijn verlengd worden wanneer de Klant of voor de Overeenkomst met goedkeuring van beide Partijen ingezette derden in gebreke blijven om de nodige informatie en feedback tijdig aan te leveren. 

8.7 Cadocial is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Klant. 

8.8 In het kader van de Diensten verbindt Cadocial er zich toe de Klant tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van de werken. De Klant heeft tweemaal het recht om feedback te geven op het door Cadocial aangeleverde werk. 

Bijkomende door de Klant gevraagde revisierondes zullen in regie worden aangerekend, aan de alsdan geldende tarieven.

De Klant verbindt er zich toe Cadocial zorgvuldig, nauwgezet en tijdig te voorzien van feedback en opmerkingen. Het niet (tijdig) geven van feedback of opmerkingen geldt als impliciete aanvaarding van de Diensten. 

8.9 In het kader van de oplevering van de Diensten dient de Klant het geleverde werk na te kijken alvorens tot enige implementatie over te gaan. De Klant draagt als enige de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het geleverde werk. Cadocial kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schrijf- en typfouten.

8.10 Indien (een deel van) de geleverde Diensten niet conform is met de Overeenkomst, dient de Klant dit binnen de acht (8) kalenderdagen Schriftelijk te melden aan Cadocial. De Klant dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven.

Opmerkingen of feedback welke de Klant tijdens de revisierondes had kunnen meedelen aan Cadocial kunnen niet als klacht, als bedoeld in artikel 8.10 worden aangemerkt. Voor dergelijke non-conformiteiten is de Klant als enige verantwoordelijk. 

In geval van betwisting moet door de Klant bewezen worden dat de afgeleverde Diensten niet conform de Overeenkomst en/of de Offerte werden opgeleverd. 

8.11 Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van (acht) 8 kalenderdagen worden de geleverde Diensten geacht als zijnde conform te zijn uitgevoerd aan de Overeenkomst en aan de eisen gesteld door de Klant. 

8.12 De betaling van de factuur of de ingebruikname van de Diensten ontslaat Cadocial van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en andere gebeurlijke tekortkomingen en geldt als stilzwijgende aanvaarding van de geleverde Diensten. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen wordt door een overmacht situatie (hierna de ‘Getroffen Partij), zal de Getroffen Partij de andere Partij inlichten binnen een termijn van vijf (5) werkdagen, nadat de Getroffen Partij kennis heeft genomen van de overmacht situatie. De Getroffen Partij zal hiervan het bewijs leveren. 

De verplichtingen van de Partijen worden opgeschort voor de duur van de overmacht. 

9.2 Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst in hoofde van Cadocial, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Cadocial, zoals – doch niet beperkt tot -: brand, epidemie, elektrische-, technische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, ziekte of werkonbekwaamheid van Caroline De Clercq. Cadocial is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorziene karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.3 De Klant blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties voorafgaand aan de overmacht situatie.

9.4 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Cadocial alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Partijen zullen in dat geval in onderling overleg een nieuwe planning vooropstellen. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

Indien de overmacht situatie langer dan zes (6) maanden zou aanhouden en  blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan zij tijdens de uitvoering van de Diensten kennisnemen. De Partijen nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te borgen. Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte en/of de Overeenkomst.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en Schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Cadocial draagt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten – “Intellectuele Eigendom”) uit de definitieve oplevering van haar Diensten over aan de Klant, na betaling van alle daarmee verband houdende facturen.

De overdracht van de Intellectuele Eigendom is definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Deze overdracht geldt voor de duurtijd van de bescherming en is wereldwijd. 

Deze overdracht is beperkt tot de definitief opgeleverde Diensten en de eventuele vergoeding wordt geacht begrepen te zin in de prijs als bepaald in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. 

11.2 Alle rechten op de drafts, ontwerpen, concepten, ideeën en voorstellen die voor de Klant werden ontwikkeld maar niet uitdrukkelijk werden opgeleverd, worden niet overgedragen en blijven onder het exclusieve auteursrecht van Cadocial. De Klant is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of over te dragen. 

11.3 Indien Cadocial op vraag van de Klant een merknaam bedenkt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de beschikbaarheid en het onderscheidend vermogen van deze merknaam te onderzoeken. Indien nodig dient de Klant contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau. 

11.4 Indien de Klant zelf beeldmateriaal aanlevert, bevestigt de Klant auteur te zijn van de aangeleverde beelden, animaties en dergelijke meer in de zin van het auteursrecht. De Klant garandeert dat in het geval hij/zij materialen levert aan Cadocial, deze door hem/haar zijn gecreëerd. cadocial neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de door de Klant aan haar geleverde beelden, animaties en dergelijke meer. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk Cadocial te zullen  vrijwaren van enige aanspraak van derden daaromtrent.

11.5 Cadocial behoudt zich het recht voor haar creaties te gebruiken voor eigen zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio en sociale media van Cadocial, alsook advertenties, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De Overeenkomst bevat voor Cadocial steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Cadocial verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven. 

Cadocial kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant beoogde resultaat niet werd bereikt.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat Cadocial voor een correcte oplevering van de Diensten afhankelijk is van de informatie en de feedback die zij daaromtrent van de Klant ontvangt. 

12.2 Cadocial is enkel aansprakelijk voor directe schade en kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) reputatieschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

12.3 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Cadocial voor directe schade zal steeds beperkt zijn tot (i) herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of, (ii) het opnieuw presteren van de te leveren Diensten, of (iii) betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag vermeld op de factuur waarop de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit betrekking hebben. 

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 Cadocial is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

13.2   Deze Algemene Voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de Website.

13.3   De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Cadocial en verwerking is nodig om de Overeenkomst tussen Cadocial en de Klant naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze Algemene Voorwaarden dienen samen te worden gelezen met de Offerte en de Overeenkomst en vormen de volledige Overeenkomst tussen de Klant en Cadocial. Zij vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen Partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 15.  Overdraagbaarheid

15.1 Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 De Offerte, de bijhorende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst en haar Algemene Voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel. 

Contact 

Cado De Clercq

0473/92.37.39

cado@cadocial.be

  • Instagram
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon

vrolijke noot in je KMO

bottom of page